Przetargi.pl
Temomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz remont dachu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4074300 , fax. 077 4074332
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  ul. Kilińskiego 1 1
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 077 4074300, fax. 077 4074332
  REGON: 53142192800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Temomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz remont dachu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z wykonaniem nowej struktury elewacji i wymiany instalacji centralnego ogrze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej k
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - poprzez udokumentowanie posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - tj. a) wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. roboty budowlane obejmujące łącznie prace w zakresie wykonania izolacji cieplnej budynków i wymiany lub zabudowy stolarki budowlanej oraz c.o., o wartości równej co najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto). Fakt należytego wykonania takiego zamówienia winien być potwierdzony stosownymi dokumentami- np. referencjami, protokołami odbioru końcowego wykonanych robót b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w pełnym zakresie (tj. bez ograniczeń), i co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami w zakresie objętym zamówieniem oraz legitymującym się aktualnym członkostwem właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego, c) wykażą, że dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót branżowych posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie: kierownik robót sanitarnych: instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. d) dysponują kadrą do kierowania budową (kierownik i kierownicy robót) posiadają potwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz aktualny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, e) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia, w tym sprzętem budowlanym. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. a) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równa co najmniej 500 000, PLN b) wykażą, że posiadają aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na łączną kwotę równą co najmniej 1 000 000,00 PLN 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkt VI niniejszej specyfikacji - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - metoda warunku granicznego -spełni, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikach, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia odrzuca się ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu na mocy przepisów art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 4.1 jest niezgodna z ustawą, 4.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 4.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 4.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 4.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2006 r., Nr 87, poz. 605 zm. Dz. U. Nr 188 poz. 1155 z późn. zm.), Zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. oświadczenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do siwz. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 2.1. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg załącznika Nr 4 do siwz 2.2. dokumenty potwierdzające prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie przez osoby wskazane w ofercie do kierowania budową i robotami, w tym: wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz świadectwo aktualnego wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby, (co najmniej w zakresie gwarantującym spełnienie warunku podmiotowego) 2.3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim charakterem, stopniem złożoności robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane z należytą starannością (referencji poprzednich Zamawiających, protokołów odbioru końcowego robót)- wg wzoru jak w załączniku nr 5 do siwz 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 3.1. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej 1 000 000,00 PLN, oraz zaświadczenie z właściwego banku że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty. 4.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do siwz. 4.2. Dowód wniesienia wadium. 4.3. Kosztorys ofertowy robót 4.4. informacja dotycząca części zamówienia wykonywanej przez Podwykonawców - wg wzoru jak w zał. nr 6 do siwz, (jeżeli dotyczy) 5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 5.1. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. 5.3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, wykazy i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 5.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 5.6. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów. 5.7. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowanie spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. 6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne): 6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współprace tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo, upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 6.4 Dokumenty składane przez Wykonawców występujących wspólnie: - każdy z Wykonawców musi oddzielnie złożyć dokumenty zawarte w punktach: VI. 1, ppkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, - pozostałe dokumenty Wykonawcy składają wspólnie. 6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 7.1.1 pkt. VI. 1 ppkt. 1.1, 1.2, oraz 1.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 7.1.2. pkt VI.1 ppkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 7.1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI. 7 ppkt 7.1.1 lit. a) i c) oraz ppkt 7.1.2, powinny być wystawione niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.7 ppkt 7.1.1. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.1.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych 8.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 8.2 Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 8.3 Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 8.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.5 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 53, poz.1503 z p. zm.), poprzez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrapkowicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach