Przetargi.pl
Szkolenie pn. Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Składowa 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3031064 , fax. 052 3031085
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
  ul. Składowa 4 4
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3031064, fax. 052 3031085
  REGON: 09250936700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie pn. Opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekun w ośrodku pomocy społecznej dla 9 osób bezrobotnych posiadających, co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip207.lo.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach