Przetargi.pl
Szkoła Podstawowa w Gaboniu - sala gimnastyczna - Projekt budowlany

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70 , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25 25
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkoła Podstawowa w Gaboniu - sala gimnastyczna - Projekt budowlany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gaboniu wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Oczekiwania Zamawiającego w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego: 1. Projekt sali winien przewidywać realizację budynku jednokondygnacyjnego, połączonego łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem istniejącej szkoły. 2. Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu: ok. 400 - 440 m2. 3. W projektowanym budynku winna być wyodrębniona sala do ćwiczeń o wymiarach 12x24 m, pomieszczenie do przechowywania sprzętu sportowego, gabinet nauczyciela wf, dwie szatnie wraz z węzłami sanitarnymi (wc + prysznice). 4. Zasilanie w media na bazie rozbudowy istniejących instalacji w budynku Szkoły Podstawowej z wyłączeniem instalacji c.o., dla której należy zaprojektować odrębne źródło ciepła (kocioł gazowy) w zapleczu projektowanej sali. Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Szczegółowy zakres prac i opracowań oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki nr 2 i 7 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stary.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach