Przetargi.pl
System do spirometrii i ergospirometrii.Spr.znak: DAp/CM/242/6/ZP/09.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Dział ds. Aparatury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4210466, 4213800, 4292470 , fax. 012 4210466, 4213800
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Dział ds. Aparatury
  ul. Kopernika 19B 19B
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4210466, 4213800, 4292470, fax. 012 4210466, 4213800
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  System do spirometrii i ergospirometrii.Spr.znak: DAp/CM/242/6/ZP/09.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  System do spirometrii i ergospirometrii-1szt. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1.Dostawę systemu do spirometrii i ergospirometrii wraz z transportem do siedziby użytkownika. 2.Uruchomienie systemu do spirometrii i ergospirometrii 3.Przeprowadzenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę wymaganych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.1W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie wykonawcy - na podst. art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. I.2W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt I.1 ppkt. 1, wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, I.3Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt I.2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przy czym dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Formę dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U.z 2006r Nr 87 poz. 605 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach