Przetargi.pl
10/2009

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3/116
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3820308 , fax. 041 3820342
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital św. Anny w Miechowie
  ul. Szpitalna 3/116 3/116
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3820308, fax. 041 3820342
  REGON: 00030438400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.miechow.przetargi.webpark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  10/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek i opatrunków do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411197
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu moga wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamowienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: tak jak podano w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.miechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach