Przetargi.pl
Systemy diagnostyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 14 6621155
 • Data zamieszczenia: 2015-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 68 68
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie, fax. 14 6621155
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-brzesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Systemy diagnostyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr:1 kod CPV 33.12.41.30-5 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do biochemii, Zadanie nr:2 kod CPV 33.12.41.30-5 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii. Zadanie nr:3 kod CPV 33.12.41.30-5 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do hematologii. Zadanie nr:4 kod CPV 33.12.41.30-5 Dostawa odczynników wraz z dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych, Zadanie nr: 5 kod CPV 33.12.41.31-2 Paski odczynnikowe do moczu wraz z dzierżawa czytnika do pasków, Zadanie nr: 6 kod CPV 33.12.41.31-5 Dostawa odczynników do badań równowagi kwasowo- zasadowej (RKZ) wraz z dzierżawą analizatora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 18 400,00 PLN za cały przedmiot zamówienia lub na wybrane przez oferenta zadanie w wysokości: Zadanie nr:1- 4 500,00 PLN; Zadanie nr: 2- 11 000,00 PLN; Zadanie nr:3 - 1 600,00 PLN; Zadanie nr:4 - 500,00 PLN; Zadanie nr:5 - 500,00 PLN; Zadanie nr:6 - 300,00 PLN;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: spzoz-brzesko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach