Przetargi.pl
Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania oznaczeń immunohematologicznych krwi.

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3553317 , fax. 018 3553315
 • Data zamieszczenia: 2012-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3553317, fax. 018 3553315
  REGON: 00030861400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania oznaczeń immunohematologicznych krwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania oznaczeń immunohematologicznych krwi z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu: Przewidywana ilość mikrokart - 40.800 . Szczegółowy wykaz mikrokart oraz paramety mierzone zawiera załącznik nr 3. Dzierżawa Systemu aparatury składającego się z : - wirówka na 12 kaset - 1szt. - wirówka na 24 kasety - 1szt. - inkubator - 1 szt - pipeta elektroniczna - 2szt. W ramach zawartej umowy Dostawca zapewnia Zamawiającemu udział w międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach