Przetargi.pl
Dostawę materiałów jednorazowych do wykonywania badań laboratoryjnych.

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3553317 , fax. 018 3553315
 • Data zamieszczenia: 2012-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3553317, fax. 018 3553315
  REGON: 00030861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę materiałów jednorazowych do wykonywania badań laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1. Sprzęt do pobierania krwi systemem próżniowym - próżnia kalibrowana. 1.Morfologia krwi Próbówki o objętości pobrania 2 ml K2 EDTA - 50.000 sztuk, 2.Biochemia: Probówki z dowolnym aktywatorem wykrzepiania, objętość probówki 5 - 6 ml, rozmiar probówki 13x100 - 5.000 sztuk, Próbówki z separatorem żelowym, objętość probówki 5 - 6 ml, rozmiar probówki 13 x 100 - 70.000 sztuk, 3.Koagulologia: Probówki z 3,2% cytrynianem sodu, objętość pobrania 1,8 ml, objętość pobranej krwi nie zajmuje więcej niż 1/2 objętości probówki - 12.000 sztuk, 4. Sprzęt dodatkowy: Igły 9/10 - 20.000 sztuk, Igły 8/10 - 60.000 sztuk, Igły 7/10 - 5.000 sztuk. Uchwyty jednorazowego użytku - 85.000 sztuk. Adapter luer - 10.000 sztuk. Zadanie nr 2 Probówki pediatryczne do pobierania krwi systemem próżniowym -próżnia kalibrowana: Probówka K2 EDTA objętość pobrania 1 ml - 15.000 sztuk, Probówka 3,2% cytrynian sodu objętość 1 ml - 1.000 sztuk. Probówka z żelem separującym, objętość max. 2,5 ml - 15.000 sztuk. Zadanie nr 3. Kubki na mocze. Kubki niesterylne poj. min. 100 ml z wieczkiem zakręcanym - 20.000 sztuk. Kubki sterylne poj. min. 100 ml z wieczkiem zakręcanym - 2.000 sztuk. Probówki do wirowania moczu PS o poj. min. 10 ml z podziałką - 25.000 sztuk. Wymagania: wieczka kubków sterylnych i niesterylnych musza różnić się zdecydowanie kolorami celem uniknięcia pomyłek w trakcie badań. Zadanie nr 4. Igły motylkowe: Igła motylkowa wężyk min. 17 cm z adapterm LUER śr. 23 G - 700 sztuk. Igła motylkowa wężyk min. 17 cm z adapterm LUER śr. 21 G -3.000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach