Przetargi.pl
System do obsługi BMS - modernizacja sprzętowa i oprogramowanie - SPRAWA - WSA-ZP-06/2016

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5537800 , fax. 22 8269292
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  ul. Jasna 2/4 2/4
  00-013 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5537800, fax. 22 8269292
  REGON: 01560870900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  System do obsługi BMS - modernizacja sprzętowa i oprogramowanie - SPRAWA - WSA-ZP-06/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sprzętowa i wymiana oprogramowania istniejącego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 8 do SIWZ, warunki realizacji zostały zawarte we wzorze umowy będącym Załącznikiem Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351213001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia [Tr]
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach