Przetargi.pl
Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Izby Skarbowej w Warszawie i urzędów skarbowych województwa mazowieckiego

Izba Skarbowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-513 Warszawa, ul. Alojzego Felińskiego 2B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5618000, 5618017, 5618018 , fax. 22 561 80 17
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B 2B
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, fax. 22 561 80 17
  REGON: 00000001021100
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Izby Skarbowej w Warszawie i urzędów skarbowych województwa mazowieckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Izby Skarbowej w Warszawie i urzędów skarbowych województwa mazowieckiego w zakresie: 1) usług monitoringu pożarowego (łącznie z dzierżawą własnych nadajników) i usług konserwacji systemów alarmów pożaru (zwanego SAP), 2) przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach, z podziałem na 4 (cztery) części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości dla części I - 4.000,00 zł brutto dla części II - 2.500,00 zł brutto dla części III - 3.000,00 zł brutto dla części IV - 2.500,00 zł brutto 2. Wadium Wykonawca może wnieść dowolnie w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawcy zobowiązani są wpłacić na bankowy rachunek Zamawiającego - Nr 41 1130 1017 0200 0000 0013 7215 w BGK I O-Warszawa - z adnotacją - Wadium- PN-11-2016 - na część 4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawców w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. 6. Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia - winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - w przypadku wnoszenia przez konsorcjum wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7. Zwrotu wniesionego wadium Wykonawcom, Zamawiający dokona w trybie i na zasadach zapisanych w art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowany czas przystąpienia do usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.apodatkowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach