Przetargi.pl
(SWZ) Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach od września 2021 do grudnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8766550
 • Data zamieszczenia: 2021-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach
  Brody 479
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie
  tel. 33 8766550
  REGON: 07066606100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : https://www.szkolabrody.pl/ BIP https://bip.malopolska.pl/zsn2ijkwbrodach zakładka dot. zamówień publicznych:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  (SWZ) Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach od września 2021 do grudnia 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach od września 2021 do grudnia 2021 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia)Jeden wykonawca może złożyć ofertę na kilka części max.11 wg . części określonych w zał. nr 2 –w formularzu asortymentowo- cenowym. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet lub więcej pakietów Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danego pakietu Zamówienia Część NR 1 MIĘSO, DRÓB, WĘDLINA CPV15100000-9,15110000-, drób 11 5112000-6515131130-5) Część NR 2 WARZYWA , OWOCE ŚWIEŻE CPV15300000-1 Część NR 3 MROZONKI CPV15331170—9,15330000-0 (produkty mrożone 15896000-) Cześć NR 4 OLEJE , TŁUSZCZE ZWIERZECE I ROŚLINNE 15400000-2 Część NR 5 PRODUKTY MLECZARSKIE CPV15500000-3 Część NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV15800000-6 Część NR 7 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA 15600000-4,15610000-7 Część NR 8 JAJA CPV03142500-3 Część NR 9 RYBY CPV15220000-6, mrożone produkty rybne, 15229000-9, Cześć NR 10 PIECZYWO 15810000-9, 15181000-6 Cześć NR 11 NAPOJE 15321000-4,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach