Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych dla potrzeb Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 33 47 , fax. 14 688 33 67
 • Data zamieszczenia: 2021-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Narutowicza 38
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 33 47, fax. 14 688 33 67
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.tarnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych dla potrzeb Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostawie oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych dla potrzeb Zamawiającego, obejmujące: 1) obsługę sprzedaży zasobów PZGiK 2) obsługę aktualizacji on-line bazy danych EGiB 3) obsługę kompleksową geodetów 4) obsługę inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowych 5) obsługę aktualizacji on-line baz danych GESUT , BDOT500 i BDSOG 6) obsługę komorników 7) obsługę rzeczoznawców majątkowych 8) mobilny dostępu do danych PZGiK 9) integrację e-usług z platformą ePUAP 10) integrację e-usług z systemem płatności elektronicznych 11) instalację i konfigurację oprogramowania 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach