Przetargi.pl
Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji obejmującej wymianę istniejących opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek ruchu,przewodów zasilających, sterowniczych i monitorujących oprawy oraz aparatury sterowniczej i zabezpieczającej w istniejących rozdzielnicach wraz z współistniejącymi i niezbędnymi pracami budowlanymi. 2.W skład robót wchodzą: -instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego; -instalacja zasilająca monitorująca oraz sterująca oświetleniem; -aparatura zabezpieczająca oraz sterownicza w istniejących rozdzielnicach; -demontaż istniejącej instalacji oświetlenia; -inne współistniejące i niezbędne prace budowlane konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z OPZ. 3.Roboty będą prowadzone w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: -w budynku Szkoły (etap 1); -w budynku Dom Aplikanta (etap2); 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w załączniku nr 1 do SIWZ w tym w wymienionych w jego treści dokumentach. Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy. 5.Sposób oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach