Przetargi.pl
Budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – Etap 1

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ogłasza przetarg

 • Adres: 31-949 Kraków, Os. Zgody
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 644 24 32 , fax. 12 644 24 32
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
  Os. Zgody 1
  31-949 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 644 24 32, fax. 12 644 24 32
  REGON: 35100119200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=132393
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – Etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta Etap 1, obejmująca: 1.1. Prace przygotowawcze: a) Zabezpieczenie roślin b) Wycinka drzew i krzewów 1.2. Roboty budowlane i montażowe: a) Roboty rozbiórkowe i ziemne. b) Wykonanie podbudów i nawierzchni. c) Wyposażenie placu zabaw, siłowni i konstrukcja obiektów małej architektury. d) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni. e) Remont ogrodzenia. f) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 2.1.Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ w tym decyzją zezwalającą na wycinkę drzew; 2.2 Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 SIWZ UWAGA! dokumentacja projektowa załączona do SIWZ dotyczy pełnego zamierzenia inwestycyjnego podzielonego na dwa etapy. Niniejsze postępowanie obejmuje wyłącznie etap 1, którego zakres wskazany został w załączonym przedmiarze robót. Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 2) decyzjami o wycinkach, 3) niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 4) wzorem umowy (IPU – Załącznik nr 1 do SIWZ), 5) ofertą Wykonawcy, 6) wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach