Przetargi.pl
Zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3921 338 , fax. 12 3921956
 • Data zamieszczenia: 2021-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3921 338, fax. 12 3921956
  REGON: 00051417600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu telekomunikacyjnego w postaci 140 szt. aparatów telefonicznych (120 szt. typ I; 20 szt. typ II) oraz centrali telefonicznej (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z dostawą i wdrożeniem w lokalizacjach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Kraków, ul Basztowa 22 oraz Delegaturach Urzędu w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 oraz w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52. 2. Warunki realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawierają załączniki nr 1 - wzór umowy i nr 5 do siwz - opis przedmiotu zamówienia. 3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32551200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach