Przetargi.pl
Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu.

Sąd Okręgowy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6316866, , fax. 84 6316995
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Zamościu
  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6316866, , fax. 84 6316995
  REGON: 000570720
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin Nr 25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 – przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 listopada 2018 r. godz. 9.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu”, oznaczenie sprawy: G-2270-6/18. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający spełni warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada: a) w przypadku instytucji bankowych – aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.); b) w przypadku krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów oraz oddziałów tych podmiotów, a także kas oszczędnościowo – kredytowych oraz ich oddziałów – aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.); c) w przypadku podmiotów będących krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia – aktualne zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) łącznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców; d) w przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia – aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) łącznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców; e) w przypadku innych instytucji, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów – aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach