Przetargi.pl
świadczenie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 25 uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3242666 , fax. 32 3242694
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 2 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 32 3242666, fax. 32 3242694
  REGON: 00345536200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 25 uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Trening powinien zostać przeprowadzony przez psychologa, w jednej grupie 25 osobowej, w wymiarze czasowym 12 godzin zegarowych w szczególności w zakresie tematycznym: b) autorefleksja, c) metody i narzędzia pozytywnej autoprezentacji, d) asertywności w relacjach interpersonalnych, e) praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej, f) współdziałanie w grupie, g) rozwiązanie konfliktów, h) trening radzenia sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak i w środowisku pracy, i) podniesienie samooceny, j) zwiększenie świadomości roli kobiet i mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, k) zarządzanie czasem, l) warsztaty gospodarowania budżetem, m) omówienie charakteru i wymagań współczesnego rynku pracy, n) opracowanie diagnozy kompetencji zawodowych, o) omówienie technik i metod poszukiwania pracy. p) stworzenie protokołów zdawczo-odbiorczych zrealizowanego zamówienia Wsparcie powinno wpłynąć na integrację społeczną uczestników projektu oraz podniesienie ich kompetencji i umiejętności społecznych, w tym opiekuńczo-wychowawczych. Zamówienie będzie realizowane w godz. 9.00-17.00, po 6 godzin dziennie w pomieszczeniu udostępnionym przez organizatora przetargu w jego siedzibie (sala konferencyjna). r) Catering-25 osób. - kawa, herbata bez ograniczeń - napoje zimne : woda, soki - dwa rodzaje, woda w butelkach 0,5 l oraz soki w butelkach 0,33 (sok+ woda dla każdego uczestnika) - kanapki (2 sztuki dla każdego uczestnika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mikolow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach