Przetargi.pl
Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciagu DP 1008S Cykarzew - Rybna - DP 1025S w m. Kocin Nowy w km 4+350, gm. Mykanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3785467 , fax. 034 3785468
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 9 9
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3785467, fax. 034 3785468
  REGON: 15140600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciagu DP 1008S Cykarzew - Rybna - DP 1025S w m. Kocin Nowy w km 4+350, gm. Mykanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciagu DP 1008S Cykarzew - Rybna - DP 1025S w m. Kocin Nowy w km 4+350, gm. Mykanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach