Przetargi.pl
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską w Katowicach.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2593302 , fax. 32 2593303
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2593302, fax. 32 2593303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie drogi klasy L, stanowiącej dojazd do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego od strony ul. Francuskiej w Katowicach. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do : 1. budowy drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wraz z budową ciągu pieszego i zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 2. budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi, 3. wykonania oświetlenia drogi, 4. humusowania wraz z obsianiem skarp i terenów przyległych bezpośrednio do drogi i ciągu pieszego, 5. wykonania przekopów kontrolnych celem ustalenia lokalizacji i poziomu przebiegu istniejących sieci, 6. wykonania robót rozbiórkowych, 7. demontażu i ponownego montażu ogrodzenia, 8. wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu. Dodatkowe uwagi i informacje Zamawiającego, obowiązki Wykonawcy i warunki wykonywania robót stanowiące uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac określa: 1. Wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) 2. Przedmiar robót ( załącznik nr 9 do SIWZ) 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 10 do SIWZ) 4. dokumentacja projektowa (załącznik nr 11 do SIWZ) Szacunkowa wartość zamówienia 362 622,09 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium przetargowe 3 000,-zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach