Przetargi.pl
Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem w 2016 roku

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Skibówki 2d
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 2014602 , fax. 0-18 2017177
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zakopanem
  ul. Skibówki 2d 2d
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 0-18 2014602, fax. 0-18 2017177
  REGON: 49057353200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2zakopane.weebly.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu na potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku : obiadu dwudaniowego z kompotem i przynajmniej jeden raz w tygodniu deseru.Zamawiający planuje, że: dziennie należy dostarczyć około 120 obiadów. Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 7 stycznia 2016 r. do 23 czerwca, a po przerwie wakacyjnej od dnia 5 września do 22 grudnia 2016 r. we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć o godzinie 11.00. W okresie od 7 stycznia do 22 grudnia 2016 r. należy dostarczyć około 21 480 obiadów, tj. 120 obiadów x 179 dni. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm./, łącznie z przepisami wykonawczymi tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz. U. z 2015 r. poz. 1256/.Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe: zupa: gramatura ok. 250 ml i kaloryczność ok. 200 kcal, drugie danie: gramatura ok. 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal; w przypadku dania mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron nie mniej niż 130 g; mięso, ryba nie mniej niż 120-g, mięso w sosie - mięso 100g + sos; surówka nie mniej niż 150g; danie jarskie i półmięsne gramatura nie mniej niż 400 gram; kompot: gramatura ok. 200 ml, deser przynajmniej jeden raz w tygodniu. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się w tygodniu, a drugie danie w dekadzie; w tygodniu powinien być dostarczany 2 razy obiad z drugim daniem mięsnym /wołowina, drób, mięso wieprzowe /, 1 raz drugie danie z rybą /dorsz, mintaj, morszczuk, sola, łosoś; zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet;/, a w pozostałe dwa dni: dania jarskie, lub półmięsne /z wykluczeniem risotta z mięsem i bigosu, fasolki po bretońsku/; danie z mięsa mielonego nie więcej niż 2 razy w miesiącu / kotlet mielony, befsztyk, zrazy/; przynajmniej raz w miesiącu jako drugie danie powinny być pierogi, naleśniki z serem lub racuchy wykonane przez wykonawcę; potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych - konserwujących, zagęszczających; w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, smażone nie częściej niż raz w tygodniu; mięso powinno być miękkie; do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych /ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych/, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli, pieprzu. Zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym, powinny być wyraziste w smaku. Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej /gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat / zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę (zupa +75°C, drugie danie +63°C, potrawy na zimno +4°C) oraz jakość przewożonych potraw /termosy powinny być dublowane - przy dostawach obiadu wymieniane pełne na puste, a ponadto każde danie gorące posiłku powinno być przywiezione w dwóch lub więcej termosach, aby po otwarciu jednego i wydaniu w stołówce, w kolejnych termosach danie zachowało wysoką temperaturę/, środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający - nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Urozmaicenie i atrakcyjność jadłospisu dwudekadowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp2zakopane.weebly.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach