Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Limanowej

Sąd Rejonowy w Limanowej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 33 00 500 , fax. 18 33 00 502
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Limanowej
  ul. Józefa Marka 19 19
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 33 00 500, fax. 18 33 00 502
  REGON: 00032278400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.limanowa.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Limanowej, zlokalizowanych w Limanowej przy ul. Józefa Marka 19 oraz budynku Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej przy ul. Fabrycznej 6, tj. sprzątanie i utrzymanie w należytej czystości: pokoi biurowych, sal rozpraw, korytarzy, hollu, klatek schodowych, wind sanitariatów, pokoju gościnnego, archiwów, piwnic w budynku oraz terenu wokół budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 6 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na dzień składania ofert
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.limanowa.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach