Przetargi.pl
Dostawa peletu

Gmina Łapsze Niżne ogłasza przetarg

 • Adres: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2659310 , fax. 18 2659315
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łapsze Niżne
  ul. Jana Pawła II 20 20
  34-442 Łapsze Niżne, woj. małopolskie
  tel. 18 2659310, fax. 18 2659315
  REGON: 49189240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lapszenizne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa peletu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w pierwszym półroczu 2016 r. peletu spełniającego normę PN-EN 14961-2:2011 dla klasy A1. 2.Łączna ilość dostarczonego peletu objęta niniejszym zamówieniem wynosi 164 tony a prawem opcji 109 ton (maksymalnie 273 tony). 3.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 4.Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji, w przypadku gdy w związku z warunkami klimatycznymi w I półroczu 2016 r., zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe. 5.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące 00/100 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy partii peletu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/uglapszenizne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach