Przetargi.pl
„Świadczenie usługi Pogotowia technicznego i konserwacji dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Toruńskiego TBS Sp. z o.o.”

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Watzenrodego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 653-81-10, , fax. 566 528 288
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Watzenrodego 17
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 653-81-10, , fax. 566 528 288
  REGON: 87048505000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi Pogotowia technicznego i konserwacji dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Toruńskiego TBS Sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pogotowia technicznego i konserwacji dla zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie: instalacji wod-kan., c.o., c.w. użyt., gazowej, instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej oraz innych elementów technicznego wyposażenia budynków na terenach stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przez okres 48 miesięcy. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zapewnienie konserwacji instalacji w zasobach Zamawiającego i pogotowia technicznego w następującym zakresie: a) wykonywanie pełnej konserwacji i napraw bieżących urządzeń i instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnej ciepłej wody, domofonowej, odgromowej w lokalach mieszkalnych, użytkowych, częściach wspólnych budynków oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. b) pełnienie dyżurów dyspozytora oraz prowadzenie książki zgłoszeń w siedzibie Wykonawcy, c) przyjmowanie zgłoszeń o powstałych awariach, wpisując do książki zgłoszeń: imię, nazwisko, adres nieruchomości i ewentualnie numer telefonu osoby zgłaszającej, rodzaj i zakres awarii, godzinę zgłoszenia, d) składanie comiesięcznych raportów z wykonanych czynności, e) ścisła współpraca z Zamawiającym w celu koordynacji świadczonych usług, f) niezwłoczne powiadamianie administratora budynku o zgłoszonej awarii i potrzebie jej usunięcia, ustalenie zakresu robót i terminu ich wykonania, w razie konieczności powiadamianie najemców poprzez wywieszenie ogłoszeń w ogólnodostępnym miejscu, g) podejmowanie działań mających na celu usunięcie awarii w czasie do dwóch godz. od jej zgłoszenia, h) skuteczne usuwanie awarii i przywracanie sprawności wewnętrznych instalacji (elektrycznej, domofonowej, teletechnicznej c.o., c.w.u. wod-kan. i gazowej) w przypadkach mogących spowodować straty, i) powiadamianie dostawcy ciepła lub firmę obsługującą kotłownię w przypadku awarii wewnętrznych instalacjach c.o., c.w.u. mogącej spowodować straty materialne, j) powiadamianie właściwego pogotowia miejskiego tj. gazowe, elektryczne, wod-kan, i dostawcy ciepła w przypadku stwierdzenia awarii poza instalacjami stanowiącymi własność Zamawiającego, k) w przypadku awarii bram i szlabanów ręczne otwieranie bram z napędem elektrycznym umożliwiające wjazd i wyjazd z hali garażowej lub z terenu nieruchomości (rozsprzęglanie), 2. Szczegółowy wykaz nieruchomości, na których wykonywane będą zadania umowne zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wynikających ze świadczenia usługi Pogotowia technicznego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00zł ( słownie: sześć tysięcy 00/100) 2. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu nr 93 1130 1075 8100 0000 0001 2775. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a). odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b). nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c). zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach