Przetargi.pl
Dostawa aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 114 010 , fax. 566 542 944
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 114 010, fax. 566 542 944
  REGON: 13240000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC, zwanego dalej „aparaturą”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również instalację i uruchomienie aparatury, wykonanie pozostałych prac, a także przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434560-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach