Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na zadania p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bloku F w Campusie przy ul. Chodkiewicza 30 wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi.”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na zadania p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bloku F w Campusie przy ul. Chodkiewicza 30 wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wykonanie koncepcji naprawy obiektu, która po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego będzie podstawą do realizacji dokumentacji technicznej – szt. 1. 2) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. 3) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego uwzgledniającego zapisy ekspertyz technicznych – szt. 5. 4) Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę /pozwolenie na wykonywanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. 5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – szt. 2. 6) Opracowanie przedmiaru robót wraz z podstawą wyceny – szt. 2. 7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami – szt. 2. 8) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami. Wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulować ryzyko, które wynika z ograniczenia w opisie przedmiotu zamówienia i tym samym z niskiej jakości podstawy do oszacowania przez niego ceny oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWIZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach