Przetargi.pl
Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 12893400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji dwóch budynków w Popielnie. 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zamówienie udzielane jest w częściach). 3. Nadzór inwestorski dotyczy całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz obejmuje wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszeniem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, c) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, d) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, f) udział w przekazaniu placu budowy, g) na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, h) w uzasadnionych przypadkach żądanie przerwania wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych, w szczególności, gdy wykonywanie robót zagraża życiu lub zdrowiu lub roboty są wykonywanie niezgodnie z umową, i) wnoszenie zastrzeżeń dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych, j) zatwierdzanie protokołów odbioru robót, k) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o katastrofie budowlanej, l) ocena przedstawionego przez Wykonawcę uzasadnienia faktycznego i prawnego w przypadku zmiany umowy dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w szczególności, czy dodatkowe roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym, są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz czy zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, m) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego lub ekspertyzy, n) zatwierdzanie i kontrolowanie, jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, o) organizowanie odbioru nadzorowanych robót budowlanych, p) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robót budowlanych i konieczności wystąpienia przez Zamawiającego do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie, q) kontrola wyrobów budowlanych, instalacji, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, a także dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, r) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia, s) kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, t) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia robót budowlanych, u) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania, v) ocena i weryfikacja propozycji wykonania robót zamiennych przedstawionej przez wykonawcę robót, w) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, x) udział, jako doradca podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów, y) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń wykonawcy robót w stosunku do Zamawiającego, z) wstrzymanie robót wykonywanych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, zagrażający środowisku naturalnemu lub z niedbalstwem, aa) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku odstąpienia od wykonania robót budowlanych, bb) rozliczenie robót budowlanych w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez wykonawcę, cc) sprawdzenie oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, dd) sporządzanie dokumentacji z odbioru robót budowlanych, ee) bieżące dokonywanie przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, ff) sporządzania Raportu Milowego, zawierającego opis postępu robot, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawców robót dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujące postęp robót oraz korespondencje z Zamawiającym, a także potwierdzenie innych czynności opisanych w pkt a) – ee) po wykonaniu części robót, zgodnie z §5 umowy. 4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie nadzorował budowę w trakcie jej realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz na wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego (w przeciągu 24 godzin od wezwania). 5. Rozliczenie wykonanej usługi – ryczałtowe, płatność w częściach za każdy etap zadania do zrealizowania zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 – Formularz oferty i Załączniku nr 5 – Wzór umowy. 6. Zamawiający, zgodnie z projektem, wskazuje zadania do realizacji zamówienia w zakresie usługi nadzoru inwestycyjnego: a. Zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku MUZEUM PRZYRODNICZE. b. Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku BYŁEJ SZKOŁY. Zadania 1 i 2 mogą być realizowane w tym samym okresie czasowym. 7. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia pełnego dostępu na terenu budowy tj. budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego, zaplanowanych do wykonania termomodernizacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Mając na uwadze czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), które zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, gdyż osoby wykonujące tego rodzaju usługi są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują, Zamawiający nie stawia wymagań określonych art. art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium, które wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 3. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – 12 1130 1189 0025 0145 9820 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr PN/K/U/3/MB”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy czym: a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie; c) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli dotyczy) określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie postawiono w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach