Przetargi.pl
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budową wjazdów w drogi wewnętrzne – Etap I”

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300, , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, , fax. +48 58 6858300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budową wjazdów w drogi wewnętrzne – Etap I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi świadczony będzie nadzór inwestorski został zamieszczony w dokumentacji przetargowej numer sprawy ZP.271.37.2017 na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.zukowo.pl. 2. Nadzór obejmuje branże drogową, sanitarną, elektryczną teletechniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2A, 2B, 2C; 3) pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 4) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach