Przetargi.pl
„Modernizacja drogi transportu rolnego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej 243010G w miejscowości Wolental, Gmina Skórcz”

Gmina Skórcz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-220 Skórcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5824236 lub 5824645, , fax. 58 5824999
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skórcz
  ul. Dworcowa 6
  83-220 Skórcz, woj. pomorskie
  tel. 58 5824236 lub 5824645, , fax. 58 5824999
  REGON: 191675630
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaskorcz.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja drogi transportu rolnego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej 243010G w miejscowości Wolental, Gmina Skórcz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmujące wykonanie następujących robót: -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.990 km -Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4950 m2 -Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 396 m3 -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) +zjazdy-4000 m2 -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) +zjazdy-4000 m2 -Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-990m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie: 10 000,00 zł Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.08.2017 r. do godziny 10.00, w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto (rachunek) Gminy Skórcz, ul. Dworcowa 6: Bank Spółdzielczy w Skórczu Nr 19 8342 0009 0000 0316 2000 0002 z tytułem przelewu Modernizacja drogi transportu rolne-go w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej 243010G w miejscowości Wolental, Gmina Skórcz” Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w pok. nr 3 i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie oko-liczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg 30 dniowego terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach