Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 04.09.2017 R. DO 28.06.2019 R.

Gmina Ryjewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82420 Ryjewo, ul. Lipowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 774 234, , fax. 552 774 321
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryjewo
  ul. Lipowa 1
  82420 Ryjewo, woj. pomorskie
  tel. 552 774 234, , fax. 552 774 321
  REGON: 17074779600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.ryjewo.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 04.09.2017 R. DO 28.06.2019 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04.09.2017 r. do 28.06.2019 r. W szczególności przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług przewozowych terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w okresie od dnia 4 września 2017 r. do 28 czerwca 2019 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.). Świadczenie usług przewozowych odbywać się będzie na dwóch, wskazanych trasach. Szacowane zapotrzebowanie na bilety w okresie od 4.09.2017 r. do 28.06.2019 r. to 378 szt. miesięcznie. OSTATECZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BILETY MOŻE ULEGAĆ ZMIANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA!!!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób w tym zwłaszcza w uregulowaniach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.). 2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie oceniony i uznany za spełniony na podstawie przedstawionej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.). Przewozy świadczone przez Wykonawcę odbywać się będą w oparciu o linie otwarte za wykupieniem biletów przejazdu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach