Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do gminy Ińsko oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ińsko

Gmina Ińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 73-140 Ińsko, ul. Boh. Warszawy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 623 025 , fax. 915 623 063
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ińsko
  ul. Boh. Warszawy 38
  73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 623 025, fax. 915 623 063
  REGON: 81168564500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.insko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do gminy Ińsko oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ińsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ińsko, zwanej dalej „Zamawiającym”, działającej na rzecz następujących własnych jednostek budżetowych: 2.1. Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, 2.2. Zespół Szkół w Ińsku, ul. Poprzeczna 1, 73-140 Ińsko, 2.3. Ińskie Centrum Kultury, ul. Przybrzeżna 2, 73-140 Ińsko 3. Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 4. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. Punkty poboru energii zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ. 6. Planowana do pobrania w okresie trwania umowy ilość energii elektrycznej : 375491 kWh. 6.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP 8. Zgodnie z artykułem 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, II. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach