Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury

Gmina i Miasto Mirosławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-650 Mirosławiec, Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 595 042, , fax. 672 595 042
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Mirosławiec
  Wolności 37
  78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 595 042, , fax. 672 595 042
  REGON: 57079150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. Wskazana w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, która nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. Planowana ilość energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 643.320 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a)koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b)koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składają ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy będą odpowiadali za realizację prac objętych uprawnieniem/uprawnieniami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem XV pkt 15.3. SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie, ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.1. SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.2. SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV pkt 15.5. zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 7.1.); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach