Przetargi.pl
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4147 Z na odcinku Maszewko-Dębice etap I”

Powiat Goleniowski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 471 02 65 , fax. 91 471 02 00
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Goleniowski
  ul. Dworcowa 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 471 02 65, fax. 91 471 02 00
  REGON: 81168412000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-goleniowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4147 Z na odcinku Maszewko-Dębice etap I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice etap I” 2. Zakres sprawowanego nadzoru obejmuje „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4147 Z na odcinku Maszewko-Dębice etap I” OPIS TECHNICZNY 1. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4147 Z na odcinku Maszewko-Dębice – etap I. Projekt przebudowy zakłada utrzymanie dotychczasowych klas drogi powiatowej nr 4147 Z - klasy L , droga lokalna. Do rozwiązań projektowych przyjęto prędkość projektową 30 km/h. Projektowana oś drogi oznaczona wierzchołkami od W-5 do W-13 jest odnośnikiem do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na projekcie zagospodarowania terenu. Załamania osi jezdni od 0,08° do 0,56°. Projektowane elementy geometrii podano na planie Sytuacyjno-wysokościowym (w projekcie zagospodarowania terenu ). Geometrię osi jezdni opracowano w układzie współrzędnych geodezyjnych. Parametry projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 4147 Z 2.1. Długość drogi w ramach przebudowy w etapie I - 420 m 2.2. Szerokość jezdni odcinka drogi dwukierunkowej od km 0+531,41 do km 0+931,41 ; - 5,00 m ( dwa pasy ruchu po 2,50 m) 2.3. Szerokość zjazdu ; od 4,00 m do 5,00 m 2.4. Szerokość poboczy gruntowych ; 1,00 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie. (Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium); Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału dokumentu. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 4.1. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Zaleca się nie wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty. Uwaga – termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Zwrot wadium: 6.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy pzp. 7. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. W przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie wymagane warunki musi spełniać każdy ze wspólników. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. dokumentów, konieczne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa, sporządzonego na załączniku Nr 2 do SIWZ lub innego równoważnego. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach