Przetargi.pl
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Goleniów

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 698 200 , fax. 914 698 298
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 698 200, fax. 914 698 298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Goleniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pod nazwą: 1) ,,Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr L/453/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 maja 2002 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54 z dnia 16.07.2002 r., poz. 1202 ( http://goleniow.e-mapa.net. tekst planu, natomiast rysunek załączony stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, zgodnie z Uchwałą Nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r.-Zadanie nr I. Zmiana planu wynika z potrzeby wprowadzenia zapisu do treści obowiązującego planu polegającego na dopuszczeniu budowy rurociągów przez teren drogi oznaczonej w obowiązującym planie symbolem „1KD” (droga gminna); zmiana planu dotyczy tekstu planu, natomiast nie wymaga zmiany rysunku planu; pozostałe informacje w uzasadnieniu do uchwały Nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Część procedury planistycznej wynikająca z art. 17 ust.1) i ust. 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wykonana przez Burmistrza Gminy Goleniów tzn. wnioski osób fizycznych i instytucji oraz organów właściwych do uzgadniania i opiniowania zmiany planu zostaną przekazane Wykonawcy zmiany planu. 2) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 października 2015 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08 stycznia 2016 r., poz. 50 http://goleniow.e-mapa.net., zgodnie z Uchwałą Nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ- Zadanie nr II. Zmiana planu wynika z potrzeby zmiany terenu przeznaczonego w obowiązującym planie pod katakumby, z przeznaczeniem na kwatery grzebalne. Obszar zmiany planu ok. 1,5 ha. Część procedury planistycznej wynikająca z art. 17 ust.1) i ust. 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wykonana przez Burmistrza Gminy Goleniów t.j. wnioski osób fizycznych i instytucji oraz organów właściwych do uzgadniania i opiniowania zmiany planu zostaną przekazane Wykonawcy zmiany planu. Mapa do projektu planu zostanie zakupiona przez Zamawiającego i przekazana Wykonawcy. Zamawiający posiada opinię geotechniczną z 2012 r. obejmującą teren zmiany planu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3. Dla „Zadania I” i „Zadania II”, o których mowa w pkt 3.1.: opracowanie tekstu zmiany planu poprzez zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do obowiązujących uchwał w sprawie planu miejscowego. Opracowanie rysunku planu w skali 1: 1000 tylko do „Zadania II”. Ponadto dla obu zadań zaktualizowanie opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. W ramach wykonania przedmiotu umowy dla „Zadania I” i dla „Zadania II” Wykonawca winien w szczególności: 1) Ocenić istniejący stan zagospodarowania terenu na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego (wniosków i mapy geodezyjnej) i innych materiałów pozyskanych we własnym zakresie i na swój koszt oraz przeprowadzić inwentaryzację terenową; 2) przygotować wykaz wniosków złożonych do projektu planu, którego wzór określa za-łącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587); 3) Wykonać ekofizjografię (uaktualnienie dokumentu); 4) Sporządzić projekty zmiany planów z uwzględnieniem wniosków, opinii i uzgodnień instytucji i organów zobowiązanych do współpracy przy sporządzeniu planu oraz z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Zamawiającego; sporządzić jednolite teksty planów (Zadanie I i Zadanie II) i rysunku planu (Zadanie II) w celu wykazania poprawności wprowadzonych zmian, 5) Przeprowadzić postępowanie w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów, w tym prognozy oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 42 i art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami); 6) Sporządzić prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z §11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587); 7) Przedstawić Zamawiającemu projekty zmian w mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami skutków finansowych i uzasadnieniem o którym mowa w art. 15 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U z 2017 r., poz. 1073); 8) Przygotować projekty zmian planu do zaopiniowania przez GKUA w Goleniowie i uzgodnień i opinii właściwych instytucji i organów; wnieść ewentualne poprawki do dokumentacji planistycznej; 9) Dokonać analizy i opracować propozycje rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów zmian planu i prognoz oddziaływania na środowisko; 10) Wprowadzić zmiany w projekcie zmian planów wynikające z rozpatrzenia ewentualnych uwag; 11) Ewentualnie ponownie uzgodnić projekty zmian planów z instytucjami i organami w niezbędnym zakresie; 12) Przygotować projekty uchwał w sprawie uchwalenia zmian planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko z listą nieuwzględnionych uwag z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia; 13) Uczestniczyć w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Komisjach Rady Miejskiej w Goleniowie, w sesjach rady miejskiej i innych spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w dyskusji publicznej na temat rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu z dyżurami podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez Zamawiającego; 14) Uczestniczyć w dodatkowych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury oraz realizacji zadań; 15) Brać udział w ewentualnych postępowaniach przed Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie dotyczącym przygotowywania i opublikowania planu; 16) Kompletować dokumentację formalno-prawną w ciągu całego okresu sporządzania projektów zmian planów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 r. Nr 164, poz. 1587); 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu: a) Dla „Zadania I”: kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Dla „Zadania II” : projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z częścią tekstową i graficzną w wersji papierowej w skali 1:1 000 - 5 egz. oraz w wersji papierowej do uzgodnień i konsultacji społecznych w ilości odpowiadającej potrzebom instytucji uzgadniających i opiniujących, jeżeli będą one tego wymagać i w formie cyfrowej w formacie pdf, jpg (tekst), a rysunek jak w punkcie „b)”, b) dane przestrzenne oraz metadane w formie elektronicznej winny być opracowane zgodnie z założeniami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dane przestrzenne składające się na treść rysunku planu (dane wektorowe i rastrowe) winny być przekazane w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w postaci plików: - w formacie .shp, lub/i .dwg i ,dxf dla danych wektorowych, plików w formacie .geotiff dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w ww. formatach lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny for-mat. Pliki te winny być nazwane i logicznie uporządkowane, - plików zawierających projekt opracowania planu, na które składają się zgodne z wersją papierową i elektroniczną rysunku, odpowiednio uporządkowane i wyświetlone treści mapy (dane przestrzenne zgromadzone w warstwach tematycznych). Treść aktualnych wytycznych oraz przykład opracowania miejscowych planów (zmian) zagospodarowania przestrzennego zgodnego z wymaganym modelem danych znajduje się na stronie www.igeoplan.pl pod napisem „Wytyczne dla planistów.” Ponadto do obu zadań Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) prognozę odziaływania na środowisko w formatach doc, docx, pdf, a w przypadku załączników graficznych również w formacie jpg, pdf - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych, zarówno do opiniowania i uzgodnień jak i do wyłożenia do publicznego wglądu, b) opracowanie ekofizjograficzne w formatach doc, docx, pdf, a w przypadku załączników graficznych również w formacie jpg, pdf, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych, c) uzasadnienie oraz podsumowanie, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 usta-wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formatach doc,pdf, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych. d) dokumentację formalno-prawną (kopię) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 r. Nr 164, poz. 1587); do przekazania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w ramach kontroli prawnej, e) wyliczenie w ppkt od a) do d) dotyczy ostatecznej wersji dokumentów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przygotowywania i przekazywania materiałów Zamawiającemu (w celu ich uzgodnień, prezentacji czy uzyskania akceptacji). 6. Wykonanie poszczególnych etapów opracowania zmiany planu miejscowego winno być sporządzone w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac planistycznych”, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) zestawienie zadań punktowanych w kryterium p.n.: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) (D) przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1.1. do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; e) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy. f) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ; g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach