Przetargi.pl
Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości administrowanych przez ZBiLK, w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie dozoru osobowego 2) Część 2 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie monitoringu elektronicznego

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/WWW.ZBiLK.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości administrowanych przez ZBiLK, w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie dozoru osobowego 2) Część 2 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie monitoringu elektronicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona nieruchomości (również w dni świąteczne i wolne od pracy), którymi administruje ZBiLK (w tym siedzib zamawiającego), w podziale na dwie części: 1)Część 1 zamówienia - ochrona sprawowana w systemie stałego dozoru osobowego, 2)Część 2 zamówienia - ochrona sprawowana w systemie stałego monitoringu elektronicznego, w nieruchomościach wskazanych przez Zamawiającego. 2.Część 1 zamówienia - codzienna, całodobowa ochrona nieruchomości, również w dni świąteczne i wolne od pracy, sprawowana w systemie dozoru osobowego, polegać będzie na: 1)ochronie fizycznej nieruchomości przez ciągłą i aktywną służbę pracowników Wykonawcy na ochranianej nieruchomości, umundurowanych jednolicie z emblematami agencji pracowników ochrony, 2)stałym nadzorze nad bezpieczeństwem i sprawnością funkcjonowania nieruchomości, 3)przeciwdziałaniu próbom włamań, kradzieży i niszczenia mienia, penetracji nieruchomości, niedopuszczaniu do wejścia osób postronnych na teren chronionej nieruchomości, 4)podejmowaniu natychmiastowych działań ratunkowych w razie pożaru, 5)przeciwdziałaniu negatywnym skutkom innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych oraz bezzwłoczna interwencja zmierzająca do zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia, 6)sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb, sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien, sprawdzanie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych i oświetlenia, 7)sprawdzanie zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniem, a w czasie porywistych wiatrów, burz sprawdzanie zamknięcia okien i innych otworów w budynku (np. klapy dymowe), 8)podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony, w przypadku zdarzeń losowych natychmiastowe zawiadamiania odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) oraz Zamawiającego w celu podjęcia stosownych działań, 9)niezwłocznym informowaniu upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o wszystkich zdarzeniach istotnych dla zabezpieczenia nieruchomości, nieprawidłowościach w pracy sprzętu monitorującego, funkcjonującego oświetlenia bądź złego zabezpieczenia nieruchomości, 10)w przypadku wystąpienia awarii instalacji natychmiastowym jej usunięciu lub zabezpieczeniu poprzez odpowiednie działanie (np. zamknięcie odpowiedniego zaworu wody, gazu, wyłączenie energii elektrycznej itp.) oraz natychmiastowym powiadomieniu Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, 11)ochronie i zabezpieczeniu terenu nieruchomości przed działaniem osób zakłócających porządek publiczny oraz wzywanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionej nieruchomości albo stwierdzenia zakłócania porządku, 12)reagowaniu na przypadki naruszania przepisów ochrony przeciw pożarowej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - próby spożywania alkoholu na terenie nieruchomości, 13)zapewnieniu wsparcia co najmniej dwóch umundurowanych grup interwencyjnych składających się z co najmniej 2 licencjonowanych pracowników ochrony I-go stopnia, wyposażonych w samochód osobowy, broń palną i przenośne środki łączności, 14)dozór mienia ma charakter prewencyjno-odstraszający, a w razie konieczności bezpośredniej interwencji w sposób zgodny z prawem, łącznie z zatrzymaniem ewentualnego sprawcy zagrożenia lub innego przestępstwa na szkodę zamawiającego i dozorowanego mienia oraz przekazania go wezwanym funkcjonariuszom Policji, 15)pracownicy dozoru zobowiązani są do prowadzenia książki raportów, wpisywanie usterek zdarzeń o charakterze awarii, niewłaściwego zachowania, prób wejścia na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, należy także wpisywać przyjście osób służb specjalistycznych (odczyty liczników itp.), która będzie do wglądu Zamawiającemu, 16)w nieruchomościach, w których nie będzie możliwości wydzielenia lub przystosowania pomieszczenia dla potrzeb osób dozorujących, Wykonawca będzie zobowiązany do ustawienia przyczepy campingowej lub kontenera typu stróżówka oraz do ustawienia toalety przenośnej typu TOI TOI, celem zapewnienia osobom dozorującym odpowiednich warunków socjalnych, 17)odpowiednim oznakowaniu nieruchomości objętych ochroną w formie i miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 18)jeśli wystąpi taka konieczność, montażu wewnętrznych systemów alarmowych sygnalizujących włamania do nieruchomości oraz systemów kontroli obchodów, w nieruchomościach wskazanych przez zamawiającego. 3.Części 2 zamówienia - codzienna, całodobowa ochrona nieruchomości, również w dni świąteczne i wolne od pracy, sprawowana w systemie stałego monitoringu elektronicznego, polegać będzie na: 1)stałym monitorowaniu sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego będącego własnością zamawiającego zainstalowanych we wskazanych nieruchomościach, po łączach: a)telefonicznych, b)radiowych, c)telefonii komórkowej, 2)natychmiastowym wysyłaniu grupy interwencyjnej do chronionej nieruchomości, w dzień w ciągu 5 minut, a w nocy w ciągu 1-5 minut po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w nieruchomości, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia nieruchomości do czasu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego, 3)zawiadomieniu w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego, w celu podjęcia stosownych działań, 4)wysyłaniu grupy interwencyjnej składającej się z co najmniej 2 licencjonowanych pracowników ochrony I-go stopnia, wyposażonej w samochód osobowy i przenośne środki łączności, 5)niezwłocznym informowaniu upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o wszystkich zdarzeniach istotnych dla zabezpieczenia nieruchomości, nieprawidłowościach w pracy sprzętu monitorującego, bądź złego zabezpieczenia nieruchomości, 6)odpowiednim oznakowaniu nieruchomości objętych ochroną w formie i miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 4.Zamówienie w obu Częściach realizowane będzie w dwóch etapach: 1)pierwszy etap polega na objęciu ochroną, o której mowa w ust. 2 i/lub 3 nieruchomości wskazanych odpowiednio w załączniku nr 10 i 11 do umowy, 2)drugi etap polega na obejmowaniu umową kolejnych nieruchomości według wskazań Zamawiającego. 5.Wykaz nieruchomości objętych dozorem osobowym zawiera załącznik nr 10 do siwz. Wykaz nieruchomości objętych monitoringiem zawiera załącznik nr 11 do siwz. Wykazy w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie. 6.Łączna liczba chronionych jednocześnie nieruchomości w trakcie realizacji zamówienia, nie przekroczy: 1)w Części 1 zamówienia (dozór osobowy) - 15 szt., 2)w Części 2 zamówienia (monitoring) - 15 szt. 7.Dotychczasowa średnia ilość nieruchomości objętych ochroną w roku kalendarzowym wynosiła: 1)dla dozoru ok. 12 nieruchomości, 2)dla monitoringu ok. 14 nieruchomości. 8.Ochrona mienia realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, ze zmianami). 9.Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na ochronę nieruchomości w systemie dozoru osobowego będzie ponosił ryczałtowe koszty zużycia energii elektrycznej przez osoby realizujące zamówienie. Ustalony przez Zamawiającego ryczałt (dla jednej nieruchomości - wyłącznie dla Części 1 zamówienia) wynosi: 1)oświetlenie żarówka 60V, RTV - 20,00 zł miesięcznie, 2)czajnik/kuchenka elektryczna - 20,00 zł miesięcznie, 3)grzejnik elektryczny - 200,00 zł miesięcznie (w okresie grzewczym od 1 października do 10 maja). 10.Ostateczne rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej nastąpi po dostarczeniu faktur przez dostawcę mediów. 11.Osoby, które będą realizować zamówienie powinny posiadać jednolite umundurowanie umożliwiające ich identyfikację oraz identyfikację wykonawcy. 12.Nieruchomościami, w których wykonawca zobowiązany będzie zamontować wewnętrzne systemy alarmowe sygnalizujące włamania do nieruchomości oraz systemy kontroli (Część 2 zamówienia-dozór) są: 1)ul. Żołnierska 56, 2)ul. Walecznych 23. 13.Ilość nieruchomości, o których mowa w ust. 12, może ulec zmianie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbilk.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach