Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Strączno, gm. Wałcz

Gmina Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2580241 , fax. 067 2580241
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałcz
  ul. Dąbrowskiego 8 8
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2580241, fax. 067 2580241
  REGON: 57079152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Strączno, gm. Wałcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej działka nr 13, 130, 195 oraz przebudowę drogi do cmentarza działka nr 143 w miejscowości Strączno Droga gminna - zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe zdjęcie warstwy ziemi roślinnej wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy wykonanie wykopów wykonanie nasypów profilowanie i zagęszczanie podłoża ustawianie krawężników na ławie z oporem wykonanie stabilizacji pod podbudową zjazdów wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni poboczy wykonanie oznakowania pionowego wykonanie zieleńców Długość przebudowywanego odcinaka drogi w osiach - 0,295 km Droga do cmentarza - zakres prac obejmuje: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie wykopów wykonanie nasypów profilowanie i zagęszczanie podłoża ustawianie krawężników na ławie z oporem wykonanie warstwy stabilizacji cementem wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wykonanie oznakowania pionowego wykonanie zieleńców Długość przebudowywanego odcinka drogi w osiach - 0,188km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach