Przetargi.pl
Przebudowa i remont boisk w kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Rodła - Grochowskiego w Koszalinie

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3118060 , fax. 094 3425419
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
  ul. Połczyńska 24 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3118060, fax. 094 3425419
  REGON: 33000246600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdm-koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont boisk w kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Rodła - Grochowskiego w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : przebudowa i remont boisk w kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Rodła - Grochowskiego w Koszalinie. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe - demontaż istniejących urządzeń - wykonanie płyty boiska do piłki nożnej i koszykówki wraz z bramkami koszami do koszykówki - wykonanie płyty boiska do siatkówki wraz ze słupkami do siatkówki - odtworzenie trawników - roboty wykończeniowe dostawa i montaż urządzeń siłowych : - urządzenie siłowe do wiosłowania - urządzenie siłowe rower stacjonarny - urządzenie siłowe do ćwiczenia mięśni nóg i brzucha - urządzenie siłowe do podciągania - urządzenie siłowe do wypychania - urządzenie siłowe do skrętów tułowia - urządzenie siłowe - narciarz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 PLN(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego mBank S.A. Oddział Szczecin 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA: Zgodnie z zapisami w ustawie PZP w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany niezależnie od zapisów art. 46 ust. 5 PZP taką okoliczność w wystawionym przez siebie dokumencie przewidzieć. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w oryginale złożyć w Dziale Finansowo - Księgowym ZDM pok.5, natomiast kopię załączyć do oferty. 6) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w Uwadze pkt 5. 7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 8) Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdm.koszalin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach