Przetargi.pl
Usługi ochroniarskie na rzecz komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie

Izba Celna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 55
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4805500 , fax. 091 4805801
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Szczecinie
  ul. Energetyków 55 55
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4805500, fax. 091 4805801
  REGON: 00014384000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochroniarskie na rzecz komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego: 1) usługi ochrony osób i mienia w budynkach: a) siedziby Izby Celnej w Szczecinie przy ul. Energetyków 55 wraz z przyległym terenem i zabudowaniami, b) siedziby Urzędu Celnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 45 wraz z przyległym terenem i zabudowaniami, realizowanej w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, 2) ochrony całodobowej w systemie monitoringu (dozoru) sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu wraz z interwencją patrolów interwencyjnych, a także konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu w 12 lokalizacjach znajdujących się na terenie objętym właściwością miejscową Izby Celnej w Szczecinie (szczegółowe informacje zostały zawarte w opisie poszczególnych części zamówienia), 3) ochrony całodobowej w systemie monitoringu (dozoru) sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru wraz z interwencją patrolu interwencyjnego w Urzędzie Celnym w Szczecinie, 4) konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu w 3 lokalizacjach znajdujących się na terenie objętym właściwością miejscową Izby Celnej w Szczecinie (szczegółowe informacje zostały zawarte w opisie poszczególnych części zamówienia), 5) konwojowanie przesyłek niejawnych na trasie Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55 - punkt poczty specjalnej jednostki Policji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nabywania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011r. Nr 271 poz. 1603).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach