Przetargi.pl
świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 118 713 , fax. 566 118 622
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 118 713, fax. 566 118 622
  REGON: 59690300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia (ZSI UMT) - systemu Otago, zwanego dalej Programami. Wykaz Programów znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest: 1) Przekazywać nowe wersje Podsystemów (wynikające m.in. ze zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących przed dniem wejścia ich w życie, o ile zmiany zostaną opublikowane z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie takich modyfikacji, a przy tym z wyprzedzeniem nie krótszym niż na 14 dni przed dniem ich wejścia w życie) wraz z ich uzupełnieniami, poprawkami, ulepszeniami i instrukcjami. 2) Udzielać prawa do otrzymywania kolejnych wydań Podsystemów i związanych z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora. 3) Usuwać Błędy zgłoszone przez Zamawiającego w Podsystemach systemu Otago. 4) Udzielać odpowiedzi w zakresie zgłoszonych uwag i potrzeb użytkownika związanych ze zmianami, modyfikacjami i rozszerzeniami systemu obejmującymi opracowanie jego nowych wersji. 5) Udzielać telefonicznej pomocy i doradztwa w sprawie używania Podsystemów, tj.: udzielać konsultacji telefonicznych w zakresie funkcjonowania systemu, jego obsługi i administrowania. 6) Serwisować w siedzibie Zamawiającego struktury baz danych systemu Otago. 7) Parametryzować Podsystemy systemu Otago w siedzibie Zamawiającego, w tym ustawiać parametry, zgodnie ze wskazaniami udzielonymi pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiającego, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na bieżąco aktualizować opisy i instrukcje Podsystemów. 8) Wdrażać w siedzibie Zamawiającego uaktualnione wersje Podsystemów oraz realizować i kontrolować wykonanie kopii zapasowych elementów, takich jak: systemu sieciowego-operacyjnego, bazodanowego, Podsystemów i danych zawartych w bazie, w terminach poza godzinami pracy i po uzgodnieniu z Zamawiającym. 9) Odtwarzać w siedzibie Zamawiającego systemy z kopii zapasowych w przypadku awarii serwerów. 10) Przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego 2 nieodpłatne szkolenia jednodniowe dla użytkowników w zakresie Podsystemów systemu Otago. Strony ustalają, iż szkolenia będą trwały nie mniej niż 7 godzin każdego dnia, a tematyka oraz termin szkoleń zostanie ustalony nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem szkoleń. 11) Szkolić użytkowników w zakresie Podsystemów systemu Otago w drodze odrębnych zamówień. Strony ustalają, iż szkolenia będą trwały nie mniej niż 7 godzin każdego dnia oraz zgodnie z protokołami podpisanymi po realizacji szkoleń za wynagrodzeniem według stawki nie wyższej niż. 338,25 zł/godz. brutto. Szkolenia odbywać się będą w dniach roboczych (tj. dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951, Nr 4, poz. 28 ze. zm.). 3. Usługa asysty technicznej i konserwacji nie obejmuje w szczególności usuwania jakichkolwiek nieprawidłowości działania Podsystemów wynikających z użytkowania nieodpowiednich wersji systemu operacyjnego lub bazy danych, nieprawidłowej instalacji sprzętu lub oprogramowania. 4. Podsystemy i baza danych pracują pod systemem Windows. Wersja bazy Oracle Database Standard Edition One ver. 10.2.03, bez software update license & support. Podsystemy zostały stworzone za pomocą programu Oracle Developer 6i. Właścicielem kodów źródłowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. 5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją: wadium: świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach