Przetargi.pl
Zamówienie na zakup i dostawę oleju napędowego dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul.Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87800 Włoclawek, ul. Inowrocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 231 02 26 , fax. 54 231 02 28
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku
  ul. Inowrocławska 10
  87800 Włoclawek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 02 26, fax. 54 231 02 28
  REGON: 34084643000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na zakup i dostawę oleju napędowego dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul.Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego w ilości 6000 litrów z bezpośrednim wlewem do zbiorników maszyn znajdujących się na poligonie zajęć praktycznych przy ul. Inowrocławskiej 10, dostawy będą odbywać się sukcesywnie po około 500 litrów każdorazowo, w terminach ustalonych przez zamawiającego. Wykonawca dostarczy olej napędowy własnym transportem na swój koszt.Szczegółowe warunki zamówienia zamieszczone są w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach