Przetargi.pl
Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 9047697100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na przebudowie chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 r. w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 2)kosztorysie ofertowym zawierającym przedmiar robót, 3)wzorze umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach