Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo polegająca na budowie chodników w miejscowościach: Pręczki i Świeżawy

Gmina Rogowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-515 Rogowo, Rogowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 801 622 , fax. 542 802 832
 • Data zamieszczenia: 2021-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogowo
  Rogowo 51
  87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 801 622, fax. 542 802 832
  REGON: 910866732
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo polegająca na budowie chodników w miejscowościach: Pręczki i Świeżawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo polegająca na budowie chodników w miejscowościach: Pręczki i Świeżawy 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: I. CZĘŚĆ ; BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRĘCZKI O DŁUGOŚCI 0,257 km Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym b) Rozebranie krawężników betonowych c) Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 2) Podbudowy a) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm – chodniki b) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 40cm – zjazdy c) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, i chodników d) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm – zjazdy e) Warstwa odcinająca o gr. 10 cm – chodniki f) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm – zjazdy g) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - chodniki 3) Nawierzchnie a) Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej – zjazdy b) Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej – chodniki 4) Pobocza a) Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z uformowaniem i zagęszczeniem 5) Oznakowanie poziome b) Oznakowanie poziome - przejście dla pieszych 6) Oznakowanie pionowe c) Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm d) Przymocowanie tarcz znaków do słupków e) Przestawienie znaków pinowoych (D-42 i D-43) 7) Elementy ulic a) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki b) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej c) Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej d) Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem 8) Inne roboty a) Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych b) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2. CZĘŚĆ ; BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEŻAWY O DŁUGOŚCI 0,879 km Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym b) Rozbiórka krawężnika betonowego c) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 2) Podbudowy: a) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm – chodniki b) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 40cm – zjazdy c) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 35cm - poszerzenie jezdni, ściek korytkokowy d) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, i chodników, poszerzenie jezdni e) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm – zjazdy f) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm – chodniki g) Warstwa odsączająca o gr. 15 cm - poszerzenie jezdni h) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm – zjazdy i) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm – chodniki j) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - poszerzenie jezdni 3) Nawierzchnie: a) Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej – zjazdy b) Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej – chodniki c) Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ściek z kostki betonowej o szer. 20cm 4) Pobocza: a) Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z uformowaniem i zagęszczeniem 5) Oznakowanie pionowe: b) Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm c) Przymocowanie tarcz znaków do słupków d) Przestawienie znaków pionowych (D-42 i D-43) 6) Elementy ulic: a) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki b) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej c) Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej d) Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem e) Wykonanie ścieków podchodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm f) Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi o wym. 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm - wyloty ścieków podchodnikowych (umocnienie na długości 1,0m) g) Wykonanie ścieku drogowego typ korytkowy o wym. 50x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu cementowego klasy C16/20 7) Inne roboty: a) Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wolne przestrzenie wypełnione humusem i obsiane trawą b) Odtworzenie rowów odwadniających - oczyszczenie i odmulenie c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach