Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2021-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawski.pl, www.bip.wloclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” w okresie realizacji zadania, odbioru robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi robót budowlanych w szczególności poprzez nadzór inspektorów nadzoru, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, inżynieryjnej – drogowej. Wymagana przez zamawiającego ilość pobytów na budowie inspektora/ów nadzoru w danej specjalności minimum 1 raz w tygodniu. W trakcie intensyfikacji robót w danej specjalności ilość pobytów tygodniowych inspektora/ów nadzoru może zwiększyć się do 3 pobytów. Ilość pobytów na budowie jest kryterium oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie wezwanie nadzoru inwestorskiego - inspektora/ów na każde żądanie w sytuacjach wymagających jego/ich udziału lub bytności na budowie i jego/ich czasu reakcji w ciągu maksymalnie12 godzin od wezwania. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie podjęcie przez inspektora/ów działań mających na celu rozwiązanie problemu na budowie poprzez jeśli tego wymaga sytuacja: przyjazd, rozwiązanie problemu telefonicznie, czy drogą e-mailową. Czas reakcji jest kryterium oceny ofert. 2. Szczegółowy opis obowiązków inżyniera kontraktu przy realizacji przedmiotowego zadania zawierają – zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ na zadanie „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info/zp-272-1-33-2020-budowapowiatowego- centrum-zdrowia/ 4. Przewidywany okres gwarancji i rękojmi od wykonawcy robót budowlanych - Minimalny 5 lat, maksymalny 7 lat. 5. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach