Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej multimedialnej ścieżki edukacyjnej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-009 Bydgoszcz, Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 506 56 66 , fax. 52 506 56 67
 • Data zamieszczenia: 2021-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 506 56 66, fax. 52 506 56 67
  REGON: 34051783700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej multimedialnej ścieżki edukacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Informacje wprowadzające: Zadanie pod nazwą: „Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej mulimedialnej ścieżki edukacyjnej” jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0003/17 pn. „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie to jest elementem kampanii informacyjnej i promocyjnej Projektu. II. Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji zawierającej koncepcję i projekt techniczny przyrodniczej ścieżki edukacyjnej niezbędnej do ogłoszenia przez Zamawiającego drugiego etapy realizacji zadania pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”. W związku z czym przygotowana w ramach przedmiotowego zamówienia dokumentacja ma zawierać m.in. opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ustawą Pzp, będący podstawą do przygotowania przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”. Celem wykonania ścieżki edukacyjnej dotyczącej tematyki prowadzonych prac remediacyjnych i ich znaczenia dla środowiska i regionu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Ścieżka wykonana w technologii cyfrowej ma umożliwić dotarcie z informacją opisującą skalę i zakres początkowego skażenia środowiska gruntowo-wodnego, a następnie pozytywne skutki środowiskowe podjętych działań, jak również techniczne aspekty funkcjonowania systemu remediacyjnego do jak największej liczby mieszkańców Miasta Bydgoszczy. III. Zakres zadania Wykonawca koncepcji i projektu technicznego ścieżki edukacyjnej będzie zobowiązany do: 1. opracowania dokumentacji przedstawiającej koncepcję i projekt techniczny przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, 2. przygotowania, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy, szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla potrzeb ogłoszenia zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”. 3. wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwych organów celem uzyskania niezbędnych wymaganych przepisami prawa pozwoleń lub zgłoszeń na realizację inwestycji, a także uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania ww. dokumentów. 4. uzyskania warunków technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania założeń technicznych i funkcjonalnych koncepcji i projektu technicznego ścieżki edukacyjnej, 5. oszacowania, na podstawie założeń określonych w koncepcji i projekcie technicznym przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, planowanych kosztów dotyczących wykonania zadania pn.: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”, oraz kosztów eksploatacji instalacji w okresie trwałości Projektu, tj. do roku 2028 r. lub daty późniejszej, tj. takiej do której liczony będzie termin 5 lat okresu trwałości Projektu od daty dokonania przez Instytucję Wdrażającą na rzecz Zamawiającego płatności końcowej. 6. Świadczenie usług doradczych dla Zamawiającego w okresie realizacji zadania pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej” w tym: a) udzielania wsparcia merytorycznego w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, b) do niezwłocznego (tj. nie później niż w okresie 24 godzin liczonych w dniach roboczych) udzielania na wezwanie (e-mailem) Zamawiającego odpowiedzi na pytania do OPZ w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, 7. Usługi doradcze będą świadczone przez Wykonawcę według potrzeb Zamawiającego, na każde pisemne (w tym przesłane pocztą elektroniczną), lub telefonicznie wezwanie/zawiadomienie. 8. W ramach zadania szacuje się do 20 roboczogodzin usług doradczych i eksperckich. Planowany termin uruchomienia zamówienia publicznego pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej” - grudzień 2020/I-II kwartał 2021. O faktycznym terminie ogłoszenia przetargu dla tego zadania Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach