Przetargi.pl
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap.

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Szpitalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031341 w. 181 , fax. 523 031 344
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 30
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031341 w. 181, fax. 523 031 344
  REGON: 93213309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalznin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap. 2. Przedmiotem postępowania jest określenie warunków, na jakich Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim, zapewniając bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca realizował będzie usługi serwisowe w postaci: usuwanie awarii, usuwanie błędów aplikacji, konsultacje, nadzór autorski, serwis motoru bazy danych. 4. Przedmiot zamówienia – usługi serwisowe i usługi nadzoru autorskiego - realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ) i załącznikach do umowy: - Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz Aplikacji objętych usługami serwisowymi; - Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja usług serwisowych i usług nadzoru autorskiego oraz szczegółowe zasady ich realizacji; - Załącznik nr 3 do umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązuje się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia ze szczególną starannością i w zgodzie ze standardami branżowymi przyjętymi dla podobnych usług, przy uwzględnieniu specyfiki działalności Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności: łączną cenę brutto, cenę ryczałtową za jeden miesiąc, termin realizacji zamówienia, warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii – jeżeli Wykonawcę reprezentuje i składa ofertę pełnomocnik; 4) oryginał pełnomocnictwa dla lidera lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli Wykonawcy występują wspólnie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp); 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z potencjału trzeciego. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art. 23 Ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wszystkich stron, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.szpitalznin.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wszystkie pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach