Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Kościerskiego, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przekazywanie na wniosek Zamawiającego do utylizacji złomowania usuniętych pojazdów.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6801840 , fax. 058 6801858
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
  ul. 3 Maja 9c 9c
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 058 6801840, fax. 058 6801858
  REGON: 19168646600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-koscierzyna.eurzad.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Kościerskiego, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przekazywanie na wniosek Zamawiającego do utylizacji złomowania usuniętych pojazdów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1.Przedmiotem postępowania jest wyznaczenie jednostki do usuwania (przemieszczania) pojazdów z drogi oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego celem realizacji przepisów art. 130a ustawy. 5.2.Usługa wykonywana będzie na koszt właściciela lub posiadacza, na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, to jest gdy: 5.2.1.pojazd pozostawiony jest w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 5.2.2.kierujący nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c, 5.2.3.zostały przekroczone wymiary, dopuszczalna masa całkowita lub nacisk osi pojazdu określone w przepisach ruchu drogowego, 5.2.4.pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2, 5.2.5.pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 5.2.6.pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad, ust. 2 pkt 2, 5.2.7.osoba kierująca pojazdem: a)znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b)nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, 5.2.8.stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska, 5.2.9.pojazd utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. 5.3.Parkowanie pojazdów winno odbywać się na dysponowanym przez Wykonawcę parkingu strzeżonym, którego to parametry i wyposażenie umożliwiać będzie bezpieczne przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych z dróg na terenie powiatu kościerskiego pojazdów, zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 5.4.Zapewnienie realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu i parkowania w każdym dniu i w każdym czasie. 5.5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - według załącznika nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-koscierzyna.eurzad.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach