Przetargi.pl
Wykonanie prac okresowych oraz przeglądu serwisowego na samolocie Turbolet L-410_UVP-E-LW należącym do Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 00014500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac okresowych oraz przeglądu serwisowego na samolocie Turbolet L-410_UVP-E-LW należącym do Urzędu Morskiego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługa polega na wykonaniu prac okresowych oraz przeglądu serwisowego na samolocie Turbolet L-410-UVP-E-LW. 2. Zakres usługi obejmuje następujące czynności: a. Wymiana 2 kpl śmigieł na dostarczone przez Zamawiającego b. Przegląd serwisowy po 12 m-cach. c. Smarowanie po 12 m-cach. d. Wymiana oleju w silniku prawym na dostarczony przez Zamawiającego. e. Wymiana 2 szt. sztucznych horyzontów LUN 1205.31-8 na wyremontowane z pełnym resursem poremontowym. f. Wymiana na nowe 2 szt. wysokościomierzy LUN 1124.12-8 g. Wydanie rekomendacji do wystawienia certyfikatu ARC h. Wydanie odpowiednich poświadczeń CRS i. Dokonanie odpowiednich wpisów do dokumentacji samolotu. 3. Demontaż i montaż 2 kpl. śmigieł (wymiana) przeprowadzone zostaną w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku Rębiechowie ul. Szybowcowa 31B. Prace wyszczególnione w pk. 2-9 wykonane zostaną w siedzibie Wykonawcy 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z umową, która stanowi część II SIWZ. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp - na zasadach określonych w § 2 wzoru umowy, stanowiącego część II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach