Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 00014500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego branż: - hydrotechnicznej - instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych - instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych W ramach zadania Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko Do podstawowych zadań Wykonawcy należy: I. Pełnienie obowiązków i wykonanie uprawnień o jakich mowa w art. 25 i 26 Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. 2010.243.1623), w szczególności: 1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie; 3) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów; 4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, oraz kontrolowanie rozliczeń budowy; 5) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 6) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót; 7) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy; 8) Kontrola i weryfikacja przedkładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji; 9) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót budowlanych; 10) Składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, w terminie do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; 11) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich prób , pomiarów i sprawdzeń; 12) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy; 13) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z odbiorem końcowym oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 14) Przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokółu końcowego budowy, sprawozdania z realizacji inwestycji; 15) Uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania; 16) Uczestniczenie w kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję, a dotyczących elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania w ramach projektu; 17) Szczególna kontrola Wykonawcy robót w zakresie powierzenia wykonania części robót lub usług podwykonawcom; 18) Realizacja usługi w oparciu o obowiązujące przepisy , przy zachowaniu należytej staranności , zgodnie ze sztuką budowlaną; 19) Uczestnictwo inspektorów nadzoru na budowie minimum 2 razy w tygodniu, potwierdzone w dzienniku budowy; 20) W okresie trwania procesu inwestycyjnego współpraca z nadzorem autorskim w zakresie wynikającym z uwarunkowań Prawa budowlanego oraz umowami z projektantem o nadzór autorski oraz wykonawcą robót o roboty budowlane; 21) Uczestniczenie w zwoływanych przez Zamawiającego okresowych przeglądach gwarancyjnych przez okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty udzielone przez wykonawcę robót na podstawie umowy. II. Wykonywanie zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie obsługi finansowej Projektu: 1) Kontrola wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 2) Ocena poprawności sporządzonych dokumentów finansowych przez Wykonawcę robót i ich akceptacja; 3) Prowadzenie sprawozdawczości okresowej oraz przygotowanie wniosków o płatność; 4) Kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzenie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 5) Rozliczenie Projektu zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie; 6) Sporządzanie wniosków o płatność w terminach i formie zgodnie z umową o dofinansowaniu inwestycji; 7) Kontrola wydatków inwestycyjnych pod względem kosztów kwalifikowanych; 8) Monitorowanie postępu robót pod względem finansowym i składanie sprawozdania inwestorowi; 9) Sporządzenie Raportu końcowego z postępu realizacji Projektu i przedłożenie Zamawiającemu; 10) Dokonywanie poprawek lub uzupełnień do Raportów w przypadku wezwania Zamawiającego; 11) Udział w kontrolach i audytach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą - ustosunkowanie się, składanie wyjaśnień do ustaleń i zaleceń pokontrolnych. III. Wykonywanie pozostałych obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010.243.1623). Przedmiotem zadania Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko jest realizacja zadania polegającego na przebudowie Nabrzeża Wschodniego, opaski brzegowej, Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko. Zadaniem zaprojektowanych konstrukcji jest umożliwienie cumowania jednostek o zanurzeniu do 3 m oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego. Konstrukcję podzielić można na 4 zasadnicze elementy funkcjonalne: 1. Nabrzeże Wschodnie (wraz z Nabrzeżem Postojowym), 2. Nabrzeże Zamykające 3. Falochron Wschodni 4. Opaskę brzegową. Przedmiot zadania nie obejmuje wykonania prac rozbiórkowych i elektrycznych na nabrzeżu Czołowym (przy pomoście mariny). Przedmiot zadania obejmuje w szczególności wykonanie: 1) remont Nabrzeża Wschodniego (wraz z Nabrzeżem Postojowym), w tym: a) wykonanie prac rozbiórkowych, b) przegląd dna linii wbicia ścianki, c) wbicie ścianek szczelnych, d) wykonanie kotew mikropalowych, e) wykonanie oczepu żelbetowego, f) wykonanie murków oporowych, podbudowy płyty slipu i stanowiska dźwigowego g) uzupełnienie nasypów pod płytą nabrzeża, wykonanie nawierzchni. płyty slipu, montaż elementów wyposażenia instalacyjnego (punkt poboru mediów, oświetlenie), h) prace wykończeniowe (zasyp z gruntu urodzajnego, montaż drabinek, odbojnic i stojaków sprzętu ratunkowego). 2) przebudowy Nabrzeża Zamykającego: a) wykonanie prac rozbiórkowych, b) przegląd dna linii wbicia ścianki, c) wbicie ścianek szczelnych, , d) wykonanie oczepu żelbetowego, e) wykonanie płyty nabrzeża, f) prace wykończeniowe, 3) przebudowy Falochron Wschodniego i opaski brzegowej: a) wykonanie prac rozbiórkowych, b) przegląd dna linii wbicia ścianki, c) wbicie ścianek szczelnych, d) wykonanie kotew mikropalowych, e) formowanie wewnętrznych warstw i opaski brzegowej, f) zasyp wewnętrzny grodzy głowicy części falochronu, g) wykonanie oczepu żelbetowego, h) uzupełnienie nasypów, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż elementów wyposażenia instalacyjnego (oświetlenie, sprzętu ratunkowego), i) prace wykończeniowe (zasyp z gruntu urodzajnego, montaż drabinek, odbojnic i stojaków sprzętu ratunkowego), 4) Roboty podczyszczeniowe Nabrzeże Wschodnie (wraz z Nabrzeże Postojowe) i Nabrzeże Zamykające będzie miało długość linii odbojowej 258,26m (147,46m + 42,38m, 68,42m). Nabrzeża te wyposażone zostaną w drabinki, odbojnice i stojaki sprzętu ratunkowego oraz urządzenia cumownicze (pachoły). Falochron Wschodni o długości linii odbojowej 184,33 m wyposażony zostanie w urządzenia odbojowe, cumownicze i nawigacyjne (drabinki, odbojnice i stojaki sprzętu ratunkowego, pachoły, świtało nawigacyjne, pławy nawigacyjne). Opaska brzegowa zabezpieczać będzie wschodnie przedpole portu. Całkowita długość 46,8 m zwieńczona murem łamacza fal, ze ścieżką spacerową i stanowiskiem sprzętu ratunkowego. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zasadach określonych w § 8 wzoru umowy, stanowiącego część II SIWZ. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Tytuł projektu: Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego porcie Tolkmicko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach