Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: Przebudowa budynku nr 26 zlokalizowanego w Szpitalu Morskim przy ulicy Powstania Styczniowego 1

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
  ul. Powstania Styczniowego 1 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-morski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: Przebudowa budynku nr 26 zlokalizowanego w Szpitalu Morskim przy ulicy Powstania Styczniowego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: Przebudowa budynku nr 26 zlokalizowanego w Szpitalu Morskim przy ulicy Powstania Styczniowego 1 obejmujące pozyskanie właściwych dokumentów formalno-prawnych w procesie projektowania, a następnie procedurze pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych. Zakres zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na przebudowę w następującym zakresie: a) projekt architektoniczno-budowlany, b) projekty wykonawcze, c) projekt konstrukcji wraz z oceną stanu technicznego budynku objętego przebudową, d) projekt technologii medycznej, e) projekt aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką i projektami wykonawczymi mebli (zabudowywanych na stałe i ruchomych), f) projekt instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, g) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, h) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Wykonanie wielobranżowej aktualizacji inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej. 3) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w wersji szczegółowej z przedmiarem robót i uwzględnieniem etapowania. 4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie elektronicznej. 5) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 6) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 7) Zakres projektu obejmuje uzyskanie wszelkich uzgodnień dla zakresu inwestycji a w szczególności: a) w zakresie ochrony p-poż. dla całego budynku, b) w zakresie spełnienia wymogów sanitarno- epidemiologicznych dla zakresu projektu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przyjęte rozwiązania projektowe winny umożliwiać organizację prowadzenia inwestycji przy zapewnieniu ciągłości świadczenia usług medycznych przez Szpital. Zaleca się stosowanie sprawdzonych rozwiązań i materiałów oraz ogólnodostępnych technologii. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania, certyfikaty zgodności z polskimi normami oraz atesty higieniczne. 2.1 Część architektoniczna W budynku nr 26 obecnie zlokalizowane są Oddziały: - Poziom -1 - Diagnostyka -prac. mammografii, TK, pom. techniczne (poziom wyłączony z projektowania), - Parter - Oddział Radioterapii - 36 łóżek, - I Piętro - Oddział Radioterapii - 36 łóżek, - II Piętro - Oddział Chemioterapii Szpitalnej (pacjenci stacjonarni) - 34 łóżka. Łączna powierzchnia oddziałów łóżkowych wynosi ok. 2100 m2. 2.2 Zamawiający ustala nowe rozmieszczenie poszczególnych Oddziałów do zaprojektowania: - Parter - wejście od strony kaplicy (od południa) - minimum 20 stanowisk dla pacjentów chemioterapii dziennej (pacjenci dochodzący). - Parter - pozostałą część parteru (od północy) należy zaprojektować dla potrzeb Oddziału Chemioterapii stacjonarnej (szpitalnej). - I piętro - część I p. (ok. 300m2 od północy) nad Oddziałem Chemioterapii stacjonarnej (szpitalnej) należy zaprojektować również na potrzeby Oddziału Chemioterapii stacjonarnej łączna ilość łóżek parteru i I p. -34. - I piętro - pozostała część I p.9 (od południa) należy zaprojektować dla Oddziału Radioterapii, - II piętro - w całości należy zaprojektować dla Oddziału Radioterapii, część I p. i całe II p. należy zaprojektować dla 52 łóżek stacjonarnych. Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje, opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, która zawierać będzie wszelkie niezbędne do realizacji obliczenia parametry i zestawienia. Ustalone z Zamawiającym fragmenty opracowania Wykonawca winien opracować w skali adekwatnej do konieczności wynikającej ze specyfiki realizacji inwestycji (skala 1:50 i dokładniejszej). W poddanym przebudowie budynku szerokości korytarzy i drzwi powinny być dostosowane do ruchu pacjentów niepełnosprawnych oraz pacjentów leżących na łóżkach szpitalnych oraz posiadać czytelny układ komunikacyjny. Zamawiający oczekuje, że na oddziałach na każdym piętrze zostaną zaprojektowane: - ilość łóżek w sali chorych należy dostosować do powierzchni istniejących sal, - jeden węzeł sanitarny przy każdej sali chorych (układ istniejący) dopuszcza się jeden węzeł dla dwóch sal, - izolatka z łazienką i śluzą umywalkowo-fartuchową, - toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z korytarza, - dzienna dyżurka lekarska (6 stanowisk), - dyżurka dla pielęgniarek (3-4 osoby), - pomieszczenie socjalne dla pracowników, - sekretariat, - gabinet zabiegowy, - pokój badań, - pomieszczenie na brudną bieliznę, - pomieszczenie lub szafy na czystą bieliznę, - szafy na drobny sprzęt medyczny, z gniazdami wtykowymi do ładowania akumulatorów urządzeń medycznych, zaleca się wykorzystanie wszystkich powstałych wnęk oraz przestrzeni korytarzy na zabudowy meblowe zamykane na klucz, - pomieszczenie porządkowe (należy spełnić wymagania lokalnego Sanepidu odnośnie utylizacji odpadów stałych), - kuchenka oddziałowa, - parawany na szynach wokół każdego łóżka (szyny obecnie zamontowane na oddziale do ponownego wykorzystania), - odbojnice na ścianach zarówno w salach chorych jak i na korytarzach, - drzwi zabezpieczone płytą PCV (odbojnica) od podłogi do wysokości 90 cm, - pochwyty na korytarzach dla pacjentów (dopuszcza się jednostronne), - na oknach rolety w prowadnicach lub folia matowa ograniczająca nagrzewanie się pomieszczeń od światła słonecznego (w dolnej części okien), - wymiana wykładzin na wszystkich oddziałach, - remont łazienek tj. wymiana glazury i terakoty oraz wymiana drzwi, Dodatkowo na poszczególnych kondygnacjach zostaną przewidziane: - nocna dyżurka lekarska, - gabinet ordynatora oddziału, - Pro Morte jedno pomieszczenie w strukturze budynku, - zaleca się zaprojektowanie dyżurki pielęgniarek przy wejściu na oddział jako otwartej, wydzielonej od korytarza zabudową meblową, - holl na I p. oraz pomieszczenia kaplicy na parterze i I p. wyłączone z realizacji, 2.3 Konstrukcja Konstrukcję należy zaprojektować jako tradycyjną z uwzględnieniem specyfiki budynku. Zalecany jest prosty układ z takim rozmieszczeniem jego elementów, które pozwoli na racjonalne wykonanie przebiegu wszystkich instalacji. Zastosowana technologia ścian działowych powinna umożliwiać zawieszenie w dowolnym miejscu aparatury medycznej, oprzyrządowania i szafek, z wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń. 2.4 Instalacje Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje zapewniające użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez przepisy i normy. Instalacje sanitarne Należy zaprojektować wymianę następujących instalacji sanitarnych: 1. piony kanalizacyjne - w całości do wymiany (w sytuacji, gdy rozkład pomieszczeń będzie wymagał wymiany pionów w całym budynku należy zaplanować taką wymianę), 2. ciepłej i zimnej wody - w całości do wymiany ( w sytuacji, gdy rozkład pomieszczeń będzie wymagał wymiany pionów w całym budynku należy zaplanować taka wymianę) 3. centralnego ogrzewania - częściowa wymiana zniszczonych grzejników; 4. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - w łazienkach i pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności, oraz innych pomieszczeń ze względu na wymagania sanitarne, 5. instalacji gazów medycznych: tlen, próżnia, sprężone powietrze - dostosowanie do przepisów i norm, Instalacje elektryczne i teletechniczne Należy zaprojektować następujące instalacje: - oświetlenia podstawowego, - gniazd wtykowych, - oświetlenia nocnego i awaryjnego, - zasilania urządzeń technologicznych budynku, - teleinformatyczną, - telekomunikacyjną, - systemu telewizji DVBT, - kontroli dostępu (wejścia na obszar oddziału i do pomieszczeń dostępnych dla pracowników, m.in. do gabinetu zabiegowego), - sygnalizacji pożaru i zabezpieczeń przeciwpożarowych, - instalacji przyzywowej, - monitoringu wizyjnego w izolatkach i korytarzach oraz w innych obszarach wskazanych prze Zamawiającego, - należy przewidzieć wymianę rozdzielni elektrycznych znajdujących się na oddziałach oraz modernizację rozdzielni RG w budynku na potrzeby remontowanych oddziałów. 3. Dokumentacja projektowa 3.1. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z: - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 poz. 290), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 2015 poz. 1422), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164), - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389), - Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 191), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446), - Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.). 3.2 Wymagania szczegółowe: 1. Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową w języku polskim, pozyskując we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem wszelkie potrzebne materiały, badania, opinie i uzgodnienia oraz uzyska pozwolenie na budowę, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawa autorskie i majątkowe do wykonanego opracowania, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego w ramach ceny, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także wystąpienie elementów nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania i okażą się niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień, w tym akceptacji Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzupełnienia dokumentacji projektowej w przypadku uwag od organu administracji wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę na etapie uzyskiwania w/w decyzji, dokumentacja nie może zawierać wskazania nazw własnych produktów, materiałów, znaków towarowych producentów; należy je opisać parametrami, kompletne projekty należy dostarczyć w ilości 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej edytowalnej w formatach obsługiwanych przez programy typu cad, Norma, a także w wersji do odczytu PDF, DWG, na płycie CD. 5. Szczegóły odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-morski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach