Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : dostawa artykułów gospodarstwa domowego, zwanych w dalszej części artykułami. Wspólny słownik zamówień (CPV) : 39220000-0 Szczegółowy opis artykułów stanowi załącznik nr 2 (do SIWZ). Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć dostarczanie artykułów etapami zgodnie z załącznikiem nr 2 (do SIWZ). Wykonawca dostarczy artykuły w miejsca wskazane w zamówieniach złożonych drogą elektroniczną, (tzw. wewnętrzny system zamówień Zamawiającego) zgodnie ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego (Zamawiającym będzie każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego w województwie pomorskim www.univ.gda.pl). Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wziąć pod uwagę złożoność organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego, w związku z czym dostawy artykułów będą niejednokrotnie małe kwotowo jak i ilościowo. Wykonawca dostarczy artykuły własnym transportem na własny koszt i zapewni rozładunek wraz z wniesieniem. Termin dostawy (częściowej) nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby oferowane artykuły w celu zachowania odpowiednich parametrów i standardów jakościowych, były takie, jak wymienione w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych ( nie gorszych jakościowo niż proponowane przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca proponuje artykuł równoważny musi skreślić (nie jest wymagane parafowanie skreśleń) artykuł określony przez Zamawiającego i wpisać w załączniku nr 2 rubryka 3 odpowiednio do pozycji, proponowany artykuł równoważny z dokładną nazwą produktu, z podaniem producenta, oraz dokładnym opisem parametrów. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie dostarczane artykuły mają posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie, być fabrycznie nowe i posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą być zarówno mniejsze jak i większe, lecz ogólna wartość nie przekroczy kwoty określonej w umowie Wykonawca proponując opakowania mniejsze niż wymienione w załączniku nr 2 (do SIWZ) winien odpowiednio przeliczyć proponowane ilości równoważne a końcowa ilość asortymentu nie powinna być mniejsza od wymaganej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części zamówienia do 20% jego łącznej wartości. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego a wynagrodzenie będzie wypłacone jedynie za zrealizowaną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach