Przetargi.pl
Szkolenie Podstawowy kurs języka migowego

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. H. Kołłątaja 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6204954 , fax. 058 6210695
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. H. Kołłątaja 8 8
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6204954, fax. 058 6210695
  REGON: 19192773400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie Podstawowy kurs języka migowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie łącznie 60 godzin zegarowych szkolenia Podstawowy kurs języka migowego dla 7 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, zwanych dalej uczestnikami szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupgdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach